Projekat “Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda Bihaća”

Ciljevi i djelokrug Projekta


Cjelokupni cilj je doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta stanovništva Bihaća i zaštiti prirodnih resursa kako bi se Gradu Bihaću
omogućilo da postigne usklađenost sa Zakonom o zaštiti okoliša FBiH i Zakonom o vodama FBiH, te sa Evropskom direktivom o
prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EC).
Cilj projekta je da se osigura ekološki prihvatljiva i higijenska odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda kroz unapređenje postojećeg
kanalizacionog sistema te izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Cjelokupni cilj će se smatrati ostvarenim ako se dostignu sljedeći pokazatelji:
• Povećanje broja priključaka na kanalizacioni sistem sa trenutnih 30% na 53%,
• Kvaliteta tretmana na PPOV u skladu sa Evropskom direktivom o prečišćavanju otpadnih komunalnih voda,
• Poboljšanje kvalitete vode rijeke Une,
• Ekonomsko upravljanje sistemom i pokrivenost troškova rada.
Projekat se sastoji od sljedećeg:
Investicijske mjere
• Komponenta 1: Izgradnja i sanacija sanitarne i oborinske kanalizacione mreže,
• Komponenta 2: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).
Prateće mjere za kadrovsko, organizaciono i institucionalno jačanje JVP.
Sve mjere u okviru projekta se financiraju iz kombiniranog granta koji je obezbijedila Njemačka razvojna banka (KfW) i Europska
unija, uz sufinanciranje Grada Bihaća i drugih institucija iz BiH. Struktura ukupnih raspoloživih izvora financiranja za ovaj projekat
je predstavljena u tabeli ispod:

 

Osnovni podaci o investicijskim mjerama


Komponenta 1: Izgradnja i sanacija sanitarne i oborinske kanalizacione mreže

 

Komponenta 1 sastoji se od radova na izgradnji novih sanitarnih i oborinskih kanalizacionih kolektora, kao i povezivanju postojeće
sanitarne kanalizacione mreže u novi integralni sistem. Postojeći mješoviti kanalizacioni sistem je povezan na novoizgrađeni sistem sa
kombiniranim kanalizacionim preljevima, dok je novoizgrađeni kanalizacioni sistem separatnog tipa.
Cijeli kanalizacioni sistem je gravitacioni, a izvedeni radovi su se sastojali iz sljedećeg:

Kanalizaciona mreža – sanitarna (fekalna) voda


• Izgradnja glavnih kolektora (kolektor A0 na lijevoj obali rijeke, ukupne dužine 5,3 km, kolektor B0 na desnoj obali rijeke, ukupne
dužine 3km te kolektor AB nakon spajanja kolektora A0 i B0, ukupne dužine 1,3 km u smjeru PPOV-a);
• Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže u šest gradskih zona i to: Bakšaiš-Kralje, Hatinac, Ružica, Kamenica, Ozimice, Jezero-
Privilica, ukupne dužine oko 23,3 km;
• Izgradnja kombiniranih kanalizacionih preljeva, pumpnih stanica te sifona ispod rijeke Une;
• Sanacija kanalizacionih vodova, preljeva i drugih pojedinačnih građevina unutar postojeće kanalizacione mreže.


Kanalizaciona mreža - oborinska voda


• Izgradnja glavnih kolektora za odvodnju oborinskih voda, dužine oko 19,9 km paralelno sa novoizgrađenom kanalizacionom
mrežom u šest gradskih zona;
• Pogoni za prečišćavanje (separatori ulja i masnoće) i ispusni objekti u rijeku Unu te manji otvoreni ili zatvoreni kanali.
Projektom je također obezbijeđena izgradnja novih 1.800 priključnih mjesta za kućne instalacije sanitarne (fekalne) vode, te
1.200 novih priključnih mjesta za kućne instalacije oborinske vode.

 

Komponenta 2 : Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)

 

 

Kompletnu brošuru možete preuzeti/pogledati ovdje