Lična karta preduzeća

Lična karta preduzeća

U Javnom preduzeću "Vodovod" d.o.o. Bihać, u godini u kojoj se obilježava 117 godina postojanja i rada bihaćkog vodovoda, na dan 20. 3. 2024. godine, zaposleno je 125 radnika zadovoljavajuće kvalifikacione strukture. Među njima su 2 magistra, 20 sa visokom stručnom spremom, 4 sa višom, 39 sa srednjoškolskim obrazovanjem, 10 visokokvalificiranih, 34 kvalificiranih, i 16 nekvalificirana radnika.

Svi oni su angažirani u dva sektora, sedam službi i odjela, i tako organizirani zaduženi za redovno snabdijevanje vodom (na dan 30. 4. 2024. godine.) za oko 24.036 potrošača (fizička lica 17.335, pravna lica 1578, kućni savjeti 4.911, zajednički vodomjeri 212), te za odvodnju otpadnih voda za oko 11.410 fizičkih i pravnih lica, čiji su objekti priključeni na postojeći kanalizacioni sistem u općini Bihać.

Preduzeće kao cjelina podijeljeno je u dva dijela: na tehnički i na sektor za zajedničke poslove s pripadajućim službama. 

Sektor za tehničke poslove čine: Služba tehničke pripreme i razvoja, Služba zahvatanja i distribucije vode, Služba održavanja vodovodne mreže, kanalizacije mreže i osnovnih sredstava.

Sektor za zajedničke poslove čine: Služba za finansije i računovodstvo, Služba za opće i pravne poslove, Služba za odnose sa korisnicima, i Služba unutrašnje zaštite.

Sve ove službe angažirane su na svakodnevnom realiziranju osnovnih djelatnosti Javnog preduzeća "Vodovod" d.o.o. Bihać, a to su: sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, sakupljanje neopasnog otpada, obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada, djelatnost sanacije okoliša te ostale usluge upravljanja otpadom, izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica, gradnja mostova i tunela, gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove, gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije, gradnja ostalih građevina niskogradnje, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju, ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama, ostale djelatnosti čišćenja. 

Upravljačku strukturu JP Vodovod d.o.o. Bihać čini Uprava društva, Skupština društva, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju.

Osim diplomiranog ekonomiste Mirsada Hadžihasanovića, generalnog direktora, upravu preduzeća čine još dva izvršna direktora. Amir Malkoč, BA ing. cestovnog prometa, izvršni je direktor za tehničke poslove, a Aljoša Bobić, BA prava, je izvršni direktor za zajedničke poslove.


Skupštinu društva čine:

 1. Adisa Eminoglu - predsjednik Skupštine društva, 
 2. Alen Delić, član Skupštine društva,
 3. Damir Abdagić, član Skupštine društva,
 4. Ćamil Medanović, član Skupštine društva,
 5. Hasib Sulić, član Skupštine društva.


Nadzorni odbor čine:

 1. Adnan Mešanović - predsjednik Nadzornog odbora, 
 2. Nihad Šušnjar, član Nadzornog odbora,
 3. Jasmina Ibrahimpašić, član Nadzornog odbora. 


Odbor za reviziju čine: 

 1. Anela Beganović, predsjednik Odbora za reviziju,
 2. Irma Kurić, član Odbora za reviziju,
 3. Adnan Redžić, član Odbora za reviziju.


 • Podijeli